Kodeks etyki

Kodeks Etyki ustanowiono przez Uchwałę Zarządu Fundacji 
z dnia 9 września 2014 roku


Kodeks Etyki
Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy
(zwanego dalej Fundacja SOS)

Preambuła

My, członkowie Zarządu Fundacji SOS, świadomi wagi celów statutowych Fundacji SOS, w szczególności wartości jaką jest bezpieczeństwo ruchu drogowego osiągane przez właściwą jakość i wysokie standardy szkolenia kandydatów na kierowców oraz kierowców, dobrowolnie przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyki i deklarujemy wypełnianie jego postanowień:

Dbając o wspólne dobro jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego tworzymy społeczną organizację, która reprezentuje interesy społeczeństwa obywatelskiego i zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

  1. Traktujemy działania na rzecz Fundacji SOS jako służbę publiczną i będziemy działać tak, aby nasza postawa mogła być wzorem dla innych.
  2. Będziemy dbać o rozwój naszych kompetencji, rozwijać wiedzę, stale się doskonalić, by jak najlepiej wykonywać swą pracę w służbie publicznej.
  3. Będziemy współpracować ze wszystkimi instytucjami oraz osobami indywidualnymi, których działania są zbieżne z celami Fundacji.
  4. Będziemy otwarci i odpowiedzialni w naszych relacjach ze wszystkimi, z którymi będziemy współpracować.
  5. W podejmowanych działaniach będziemy postępować bezstronnie, pozostając wolnymi od wszelkich wpływów i nacisków, które mogłyby prowadzić do działań lub ocen stronniczych, w szczególności na linii kursant- OSK i OSK- organ administracji.
  6. Nasze opinie będziemy budować na obiektywnych, rzetelnie prowadzonych analizach i badaniach.
  7. Będziemy przyjmować wsparcie finansowe służące realizacji naszych celów tylko od takich podmiotów i osób, które nie ograniczą naszej możliwości do wypowiadania opinii w sposób wolny, zgodny z prawdą, rzetelny i obiektywny, i co do których jesteśmy pewni, że nie pochodzą z przestępstwa lub nie służą przestępstwu.
  8. Zapewniamy szczegółowe i publikowane na czas raporty dotyczące naszej działalności wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.
  9. Swym prawym, uczciwym i godnym postępowaniem i nienaganną postawą etyczną będziemy budować pozytywny wizerunek i prestiż Fundacji SOS.
  10. Każde z postanowień kodeksu etycznego będzie interpretowane zgodnie z zapisami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 

Nasza postawa wobec sytuacji drażliwych

Konflikt interesów

Wiarygodność Fundacji SOS nie może być podważana przez osoby reprezentujące jej członków, członkiń, pracowników, pracowniczek i wolontariuszy i wolontariuszek, które łamią zasady etyczne przez swoje postawy i działania. Obowiązkiem każdego członka i członkini organów Fundacji SOS i pracownika i pracowniczki Fundacji SOS oraz wolontariusza i wolontariuszki jest unikanie sytuacji konfliktu interesów. Rzeczywisty i potencjalny konflikt interesów musi zostać zgłoszony Komisji Rewizyjnej Fundacji SOS.
Działalność polityczna i publiczna Pełnienia przez członka organów, członkinię organów, pracownika lub pracowniczkę, wolontariusza, wolontariuszkę Fundacji SOS funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w Fundacji SOS następuje zawieszenie go w prawach członka organów Fundacji SOS na okres pełnienia funkcji. Zawieszenie dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej o zaistnieniu konfliktu interesów. W przypadku podjęcia przez członka Fundacji SOS decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuję zawieszenie go w prawach członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uchwałą Zarządu). Opinia Komisji Rewizyjnej, o której mowa w niniejszym punkcie winna być wydana niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 miesięcy od złożenia prośby.

Prezenty i inne korzyści

Żaden członek, członkini Zarządu Fundacji czy Komisji Rewizyjnej Fundacji SOS oraz pracownik, pracowniczka Fundacji SOS oraz wolontariusz, wolontariuszka Fundacji SOS nie może przyjmować, prezentów, pożyczek, pieniędzy ani żadnych wartościowych rzeczy/ korzyści od innych organizacji lub osób prywatnych, które mogą być postrzegane jako próba ograniczenia niezależności Fundacji SOS. Żaden członek, członkini Fundacji SOS oraz pracownik, pracowniczka Fundacji SOS lub wolontariusz, wolontariuszka Fundacji SOS nie powinien/a oferować prezentów, pożyczek, pieniędzy ani żadnych wartościowych rzeczy innym organizacjom lub osobom prywatnym w celu osiągnięcia osobistych korzyści, w sytuacjach które mogłyby być postrzegane jako próba przekupstwa lub łapówkarstwa.

Działalność na szkodę Fundacji SOS

Członek, członkini organów Fundacji SOS nie może posługiwać się szyldem Fundacji SOS w sposób narażający jego dobre imię na uszczerbek, w sposób nieuprawniony powoływać się na mandat Fundacji SOS bądź w jakikolwiek sposób działać na szkodę Fundacji SOS.

Wdrażanie kodeksu etyki

Każdy Członek i każda członkini organów Fundacji SOS jest zobowiązany/a do wypełniania zasad określonych niniejszym kodeksem oraz ich upowszechniania. Oznacza to, że jego/jej działalność będzie dokumentowana. Komisja Rewizyjna monitoruje wdrażanie Kodeksu Etyki, i proponuje rozwiązania problemów i kary, jeśli zapisy niniejszego Kodeksu są łamane.

Sankcje

Za nie przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki członek, członkini Fundacji SOS może ponieść sankcje przewidziane w Statucie.

Zmiany w Kodeksie

Zmiana niniejszego Kodeksu może nastąpić tylko w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy z inicjatywy jednego z organów Fundacji SOS lub z inicjatywy członka lub członkini organu Fundacji SOS.

***

Stan na dzień 09.09.2014

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

Media
Supercomp - Grupa IT

Projekt i wykonanie Supercomp.pl   |   Copyright 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone