Kodeks etyki

Kodeks Etyki ustanowiono przez Uchwałę Zarządu Fundacji 
z dnia 9 września 2014 roku


Kodeks Etyki
Fundacji Rzecznik Praw Kursanta
(zwanego dalej Fundacja)

Preambuła

My, członkowie Zarządu Fundacji , świadomi wagi celów statutowych Fundacji, w szczególności wartości jaką jest bezpieczeństwo ruchu drogowego osiągane przez właściwą jakość i wysokie standardy szkolenia kandydatów na kierowców oraz kierowców, dobrowolnie przyjmujemy niniejszy Kodeks Etyki i deklarujemy wypełnianie jego postanowień:

Dbając o wspólne dobro jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego tworzymy społeczną organizację, która reprezentuje interesy społeczeństwa obywatelskiego i zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad:

  1. Traktujemy działania na rzecz Fundacji jako służbę publiczną i będziemy działać tak, aby nasza postawa mogła być wzorem dla innych.
  2. Będziemy dbać o rozwój naszych kompetencji, rozwijać wiedzę, stale się doskonalić, by jak najlepiej wykonywać swą pracę w służbie publicznej.
  3. Będziemy współpracować ze wszystkimi instytucjami oraz osobami indywidualnymi, których działania są zbieżne z celami Fundacji.
  4. Będziemy otwarci i odpowiedzialni w naszych relacjach ze wszystkimi, z którymi będziemy współpracować.
  5. W podejmowanych działaniach będziemy postępować bezstronnie, pozostając wolnymi od wszelkich wpływów i nacisków, które mogłyby prowadzić do działań lub ocen stronniczych, w szczególności na linii kursant- OSK i OSK- organ administracji.
  6. Nasze opinie będziemy budować na obiektywnych, rzetelnie prowadzonych analizach i badaniach.
  7. Będziemy przyjmować wsparcie finansowe służące realizacji naszych celów tylko od takich podmiotów i osób, które nie ograniczą naszej możliwości do wypowiadania opinii w sposób wolny, zgodny z prawdą, rzetelny i obiektywny, i co do których jesteśmy pewni, że nie pochodzą z przestępstwa lub nie służą przestępstwu.
  8. Zapewniamy szczegółowe i publikowane na czas raporty dotyczące naszej działalności wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.
  9. Swym prawym, uczciwym i godnym postępowaniem i nienaganną postawą etyczną będziemy budować pozytywny wizerunek i prestiż Fundacji SOS.
  10. Każde z postanowień kodeksu etycznego będzie interpretowane zgodnie z zapisami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 

Nasza postawa wobec sytuacji drażliwych

Konflikt interesów

Wiarygodność Fundacji  nie może być podważana przez osoby reprezentujące jej członków, członkiń, pracowników, pracowniczek i wolontariuszy i wolontariuszek, które łamią zasady etyczne przez swoje postawy i działania. Obowiązkiem każdego członka i członkini organów Fundacji i pracownika i pracowniczki Fundacji oraz wolontariusza i wolontariuszki jest unikanie sytuacji konfliktu interesów. Rzeczywisty i potencjalny konflikt interesów musi zostać zgłoszony Komisji Rewizyjnej Fundacji .
Działalność polityczna i publiczna Pełnienia przez członka organów, członkinię organów, pracownika lub pracowniczkę, wolontariusza, wolontariuszkę Fundacji  funkcji we władzach partii politycznych lub pełnienia funkcji publicznych, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, generującego konflikt interesów z działalnością w Fundacji następuje zawieszenie go w prawach członka organów Fundacji na okres pełnienia funkcji. Zawieszenie dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej o zaistnieniu konfliktu interesów. W przypadku podjęcia przez członka Fundacji decyzji o kandydowaniu do organów władz publicznych pochodzących z powszechnych wyborów, następuję zawieszenie go w prawach członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uchwałą Zarządu). Opinia Komisji Rewizyjnej, o której mowa w niniejszym punkcie winna być wydana niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 2 miesięcy od złożenia prośby.

Prezenty i inne korzyści

Żaden członek, członkini Zarządu Fundacji czy Komisji Rewizyjnej Fundacji oraz pracownik, pracowniczka Fundacji  oraz wolontariusz, wolontariuszka Fundacji nie może przyjmować, prezentów, pożyczek, pieniędzy ani żadnych wartościowych rzeczy/ korzyści od innych organizacji lub osób prywatnych, które mogą być postrzegane jako próba ograniczenia niezależności Fundacji. Żaden członek, członkini Fundacji oraz pracownik, pracowniczka Fundacji lub wolontariusz, wolontariuszka Fundacji nie powinien/a oferować prezentów, pożyczek, pieniędzy ani żadnych wartościowych rzeczy innym organizacjom lub osobom prywatnym w celu osiągnięcia osobistych korzyści, w sytuacjach które mogłyby być postrzegane jako próba przekupstwa lub łapówkarstwa.

Działalność na szkodę Fundacji 

Członek, członkini organów Fundacji nie może posługiwać się szyldem Fundacji w sposób narażający jego dobre imię na uszczerbek, w sposób nieuprawniony powoływać się na mandat Fundacji bądź w jakikolwiek sposób działać na szkodę Fundacji.

Wdrażanie kodeksu etyki

Każdy Członek i każda członkini organów Fundacji  jest zobowiązany/a do wypełniania zasad określonych niniejszym kodeksem oraz ich upowszechniania. Oznacza to, że jego/jej działalność będzie dokumentowana. Komisja Rewizyjna monitoruje wdrażanie Kodeksu Etyki, i proponuje rozwiązania problemów i kary, jeśli zapisy niniejszego Kodeksu są łamane.

Sankcje

Za nie przestrzeganie postanowień Kodeksu Etyki członek, członkini Fundacji może ponieść sankcje przewidziane w Statucie.

Zmiany w Kodeksie

Zmiana niniejszego Kodeksu może nastąpić tylko w drodze uchwały podjętej przez Zarząd Fundacji z inicjatywy jednego z organów Fundacji  lub z inicjatywy członka lub członkini organu Fundacji.

***

Stan na dzień 01.10.2019

SPRAWOZDANIA FUNDACJI

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone