Zdałem, czy mogę już jeździć?

Bardzo często słyszy się o przypadkach, w których osoba po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie zarówno teorii jak i praktyki nawet zaraz po wyjściu w ośrodka egzaminowania szykuje się do kierowania pojazdem. Niestety tego zrobić nie wolno. Zdany egzamin nie oznacza jeszcze prawa do jazdy. Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami, czyli głównym aktem prawnym, regulującym tematykę prowadzenia pojazdów kierującym może być osoba, która spełnia następujące warunki:
 

Art. 3. 1. Kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:
 
1) posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;

 
Przepis zatem jasno mówi, że aby kierować, należy posiadać ( a więc mieć już wydany) dokument stwierdzający posiadanie uprawnień. Takim dokumentem jest właśnie Prawo jazdy, które wydaje starosta (prezydent miasta). Arkusz przebiegu egzaminu nie jest takim dokumentem i nie zezwala na prowadzenie pojazdu.  Problem jednak nie dotyczy jedynie mandatu za jazdę bez posiadanych uprawnień. Najważniejszą kwestią, o której trzeba myśleć wsiadając za kierownicę przed odebraniem blankietu Prawa jazdy z urzędu jest odpowiedzialność za zdarzenia drogowe – w tym przede wszystkim odpowiedzialność finansowa. Polega ona na tym, że w razie jakiegokolwiek wypadku czy kolizji, ubezpieczyciel wypłaci stosowne odszkodowanie z polisy OC pojazdu, którym kierujemy (jeżeli pojazd nie ma ubezpieczenia, to wypłaty dokona Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) ale niezwłocznie po tym ubezpieczyciel (lub UFG) zwróci się bezpośrednio do kierującego o zwrot wszystkich tych środków. I ten temat powinien przestrzec wszystkich, którzy bez wydanego „plastiku” chcą wsiąść za kółko. Szkody najprostszych zdarzeń drogowych mogą wynieść kilka tysięcy (części, koszt naprawy, należny pojazd zastępczy itd.) aż po wiele milionów złotych za wypadek, gdzie wypłacane są odszkodowania, renty, zadośćuczynienia i inne ogromnie wysokie należności. Wszystkie te koszty kierujący bez wydanego prawa jazdy będzie musiał zwrócić. Czasem to obciążenia na całe życie.
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone