Statut fundacji

Statut Fundacji
Fundacja SOS – Odpowiedzialne Szkoły Jazdy

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Fundacja SOS – Odpowiedzialne Szkoły Jazdy, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2.Fundacja została ustanowiona przez Grupa S.O.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Księcia Bogusława X 9/8, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000481841, posiadającą numer REGON 321422646, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Przemysława Rafała Chmury w Szczecinie przy ul.Łokietka 5/2, Repertorium A nr 3468/2014 z dnia 26 maja 2014 roku.
3.Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja SOS”

§ 2

1.Fundacja posiada osobowość prawną.
2.Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin
3.Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
4.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Infrastruktury i Rozwoju.
5.Fundacja jest zupełnie apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 3

1.Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
2.Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby.

§ 4

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże dla właściwego realizowania celów statutowych, społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność również poza granicami Polski, do tego celu Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać honorowe tytuły, odznaki, medale oraz inne nagrody lub wyróżnienia i przyznawać je decyzją Zarządu Fundacji zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji osobom fizycznym i prawnym.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Fundacja została powołana w celu wspierania i inicjowania działań podmiotów prawnych oraz osób fizycznych zmierzających do:
1.Propagowania zasad oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2.Działanie na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach.
3.Popularyzacja zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
4.Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży.
5.Promowania wysokiej jakości kształcenia kandydatów na kierowców
i kierowców.
6.Propagowania zasad oraz szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.
7.Wspierania osób dotkniętych niepełno sprawnościami w uzyskaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów.
8.Podnoszenie umiejętności bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych wśród kierujących.
9.Upowszechniania i ochrony praw konsumentów w szczególności
10.w zakresie praw klientów i obowiązków podmiotów prowadzących szkolenia oraz podmiotów prowadzących egzaminowanie w zakresie uprawnień do prowadzenia pojazdów, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.
11.Propagowanie wykorzystania nowoczesnej technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim,
12.Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
13.Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna,
14.w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
15.Działalność charytatywną,
16.Działalności na rzecz organizacji pozarządowych, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez :
1.Finansowanie wyposażenia pojazdów wykorzystywanych przez środki szkolenia kierowców w sprzęt służący do skutecznego udzielania pomocy medycznej w miejscu wypadku w tym urządzenia AED (automatyczne defibrylatory) oraz szkolenie instruktorów w udzielaniu pierwszej pomocy ofiarom wypadków.
2.Rzecznictwo interesów klientów ośrodków szkolenia i egzaminowania kierowców.
3.Działalność promującą wysokie standardy jakości oraz dobre praktyki
w procesie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców
i kierowców.
4.Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zasad ekologicznej jazdy
i zrównoważonego transportu drogowego.
5.Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
6.Finansowanie i organizowanie konferencji, sympozjów, szkoleń i innych form wymiany informacji w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
7.Współpracę i wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnąz jej celami.
8.Promocję celów Fundacji.
9.i inne prawem dozwolone.

III. MAJĄTEK, DOCHODY I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji zapewniający realizację jej celów stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 10

1.Dochody Fundacji pochodzą z :
1.darowizn, spadków i zapisów testamentowych;
2.działalności gospodarczej;
3.dotacji i subwencji z budżetu Państwa oraz jednostek samorządowych oraz innych podmiotów;
4.dochodów ze zbiórek i imprez publicznych oraz loterii;
5.dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, w tym w szczególności z odsetek z rachunków bankowych, wkładów i lokat bankowych oraz praw majątkowych należących do Fundacji;
2.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub jego odrzuceniu.
3.Dochody z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów testamentowych mogą być wykorzystane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej;
4.Zarząd Fundacji może, w ramach jej majątku, tworzyć odrębne fundusze przeznaczone na realizację - określonych w § 6 niniejszego Statutu - celów Fundacji;

§ 11

1.Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach uzasadnionych celem Fundacji, samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów statutowych Fundacji.
3.Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
4.Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów, określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
5.Kierownik zakładu jednoosobowego kieruje zakładem, ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji i jest on, z zastrzeżeniem treści § 21 niniejszego Statutu, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.
6.Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
7.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarze odpowiednim do swoich celów statutowych, w szczególności w zakresie:
1.(55.20.Z) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.
2.(56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.
3.(56.10.B) Ruchome placówki gastronomiczne.
4.(56.30.Z) Przygotowywanie i podawanie napojów.
5.(58.11.Z) Wydawanie książek.
6.(58.19.Z) Pozostała działalność wydawnicza.
7.(58.21.Z) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
8.(58.29.Z) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
9.(59.11.Z) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych.
10.(59.12.Z) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
11.(59.13.Z) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych.
12.(59.14.Z) Działalność związana z projekcją filmów.
13.(59.20.Z) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
14.(62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem.
15.(62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.
16.(62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
17.(62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
18.(63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.
19.(63.12.Z) Działalność portali internetowych.
20.(63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.
21.(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi.
22.(69.10.Z) Działalność prawnicza - doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych
z prowadzeniem firm.
23.(70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja.
24.(70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
25.(73.1) Reklama.
26.(73.11.Z) Działalność agencji reklamowych.
27.(73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej.
28.(74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
29.(82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw
i kongresów.
30.(85.53.Z) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu.
31.(85.59.A) Nauka języków obcych.
32.(85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
33.(85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.
34.(90.01.Z) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych.
35.(90.02.Z) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych.
36.(92.00.Z) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
37.(93.19.Z) Pozostała działalność związana ze sportem.
38.(93.29.Z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
39.(93.12.Z) Działalność klubów sportowych.
40.(94.11.Z) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców.
41.(96.09.Z) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 13

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 12 przeznaczone będą
w całości na realizację celów statutowych Fundacji. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady, powoływane uchwałą Zarządu Fundacji, która określa zasady ich funkcjonowania.

§ 14

Zabrania się:
1.Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi te osoby oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi";
2.Przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3.Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4.Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są :
1.Zarząd Fundacji.
2.Komisja Rewizyjna - jako organ kontroli wewnętrznej.
3.Rada Programowa Fundacji - jako organ pełniący funkcję honorową i doradczą wobec Zarządu.

§ 16

1.Członkiem Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Fundacji może być osoba fizyczna, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
2.Osoby będące Członkami Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3.Pełnienia funkcji Członka Zarządu i Członka Komisji Rewizynej nie wolno łączyć.

§ 17

1.Decyzje Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Fundacji podejmowane są w formie uchwał, i o ile przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, nie mniej niż dwóch osób. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.Organy Fundacji mogą odbyć posiedzenie drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych oraz teleinformatycznych. W tym przypadku protokół posiedzenia zawierać powinien:
1.datę telekonferencji oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;
2.listę elektronicznych, teleinformatycznych lub cyfrowych identyfikatorów poszczególnych uczestników posiedzenia, odpowiednich dla wybranej technologii używanych w czasie telekonferencji;
3.zapis lub pisemny skrót cyfrowego zapisu telekonferencji;
4.listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych za oraz przeciw uchwale.
3.Organy Fundacji mogą podjąć uchwałę w trybie obiegowym, korespondencyjnym drogą elektroniczną, bez konieczności zwoływania posiedzenia organy - jeżeli w głosowaniu wezmą udział wszyscy członkowie danego organu. W tym przypadku do protokołu załącza się wydruki korespondencji elektronicznej poszczególnych członków.

V. ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

1.Zarząd Fundacji składa się z 3 do 9 członków, w tym Prezesa,
wybieranych na pięcioletnią kadencję.
2.Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3.Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Zarząd Fundacji z pośród kandydatur wniesionych przez
1.Fundatora
2.Prezesa Fundacji
3.conajmniej 2 członków Zarządu
4.Pracami Zarządu kieruje jego Prezes.
5.Osoby Wiceprezesa, Sekretarza i Członków Zarządu wybiera Zarząd na wniosek Prezesa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
6.Zarząd Fundacji uzupełnia skład Zarządu w przypadkukonieczności jego powiększenia lub jeśli zostanie zmniejszony przed upływem kadencji w następujących przypadkach:
1.złożenia rezygnacji zgłoszonego pisemnie do Prezesa Fundacji;
2.utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3.utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji) odwołanie członka Zarządu, i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.
5.Śmierci członka.
7.Kadencja zarządu upływa z dniem zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną sprawozdania finansowego za ostatni rok sprawowania funkcji.

§ 19

1.Zarząd Fundacji jest organem wykonawczym, kierującym i zarządzającym wszystkimi sprawami Fundacji i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich prowadzenie.
2.Zarząd reprezentuje Fundację na zewnątrz i działa w jej imieniu.

§ 20

Do obowiązków Zarządu z należy:
1.realizowanie celów statutowych Fundacji;
2.kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
3.opracowywanie wieloletnich oraz rocznych planów działania Fundacji;
4.sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji według wymagań określonych obowiązującymi przepisami oraz uchwałami i przedkładania ich Komisji Rewizyjnej na dwa miesiące przed ustalonym terminem ich rozpatrzenia;
5.sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
6.przyjmowanie darowizn, donacji, spadków i zapisów oraz subwencji;
7.ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości niezbędnych środków
na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
8.podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek prawa handlowego;
9.podejmowanie wszelkich innych decyzji związanych z działalnością Fundacji, o ile nie są one zastrzeżone do kompetencji innych organów.
10.Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.
11.Umowy o zatrudnieniu pracowników w imieniu Fundacji zawiera Prezes Fundacji.
12.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

§ 21

Zarząd mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę z nimi podpisuje Prezes Zarządu. Umowę z Prezesem podpisuje co najmniej
2 Członków Zarządu, w tym Wiceprezes lub Sekretarz.

VI.SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§22

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes, działający łącznie.
2.W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Fundacji jednoosobowo lub Wiceprezes Fundacji działający łącznie z Sekretarzem.
3.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach
z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 23

Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji w poprzednim roku i przedkłada je, w terminach określonych obowiązującymi przepisami, właściwemu ministrowi oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 24

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2.Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 14 dni przed spotkaniem.
3.O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4.Zarząd może podejmować uchwały bez formalnego zwołania Posiedzenia Zarządu o ile w Posiedzeniu biorą udział wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji i nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia Posiedzenia Zarządu Fundacji i proponowanego porządku obrad.
5.Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwały wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
6.Zarząd może podjąć uchwałę w trybie obiegowym
i korespondencyjnym drogą elektroniczną, jeżeli w głosowaniu wezmą udział wszyscy członkowie Zarządu.
7.W trybie obiegowym Sekretarz bądź wyznaczony przez Prezesa Członek Zarządu przesyła drogą elektroniczną projekt uchwały do wszystkich uprawnionych do głosowania i ustala ostateczną datę na oddanie głosów. Termin przewidziany na oddanie głosów nie może być krótszy niż 7 dni.

VII. KOMISJA REWIZYJNA

§ 25

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, do obowiązku którego należy kontrolowanie pod względem finansowym Zarządu Fundacji. Dla wykonywania swych obowiązków Komisja ma prawo wglądu w bieżącą działalność Fundacji, a w szczególności każdy jej członek może:
1.żądać od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów finansowych i innych materiałów księgowych dotyczących działalności Fundacji,
2.żądać od Zarządu sprawozdań finansowych i wyjaśnień,
3.dokonywać rewizji majątku oraz kontroli finansowej. Komisja dokonuje oceny rocznego sprawozdania z działalności Fundacji i przedstawia wnioski na miesiąc przed ustalonym terminem ich rozpatrzenia
i zatwierdzenia. Komisja Rewizyjna zleca lub może zlecić biegłemu rewidentowi wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym Fundacji, chociażby działalność Fundacji nie podlegała obowiązkowemu badaniu w zakresie sprawozdawczości finansowej przez takiego rewidenta.
4.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów nie wyższych niż określone
w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących organizacji pożytku publicznego.

§ 26

1.Komisja rewizyjna działa w składzie od dwóch do trzech członków.

2.Członkowie Komisji Rewizyjnej Fundacji:
1.nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać
w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
2.nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani uchwałą Zarządu Fundacji na okres lat trzech, przy czym pierwszy skład Komisji powołuje Fundator.
4.„Następnych członków Komisji na miejsce osób, które przestały pełnić funcję lub dla rozszerzenia składu Komisji, powołuje swą uchwałą Komisja Rewizyjna z pośród kandydatów przedstawionych przez:
1.Fundatora,
2.Komisję Rewizyjną,
3.Radę Programową,
4.Co najmniej trzy ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których cele statutowe są zbierzne z celami Fundacji SOS.”
5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Komisji Rewizyjnej, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Komisji.
3.Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:

1.dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
2.utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3.śmierci członka.

4.Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Zarząd Fundacji
z ważnych powodów.
5.Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący wybierany corocznie przez Komisję Rewizyjną ze swojego grona w głosowaniu tajnym.
6.Członkostwo członka Komisji Rewizyjnej ustaje z dniem zatwierdzenia Fundacji sprawozdania finansowego z ostatni rok jego kadencji.

VIII. RADA PROGRAMOWA

§ 27

1.Rada Programowa Fundacji jest organem honorowym Fundacji.
2.Uchwały Rady Programowej nie są wiążące dla Zarządu Fundacji ani Komisji Rewizyjnej.
3.Radę Programową Fundacji tworzą członkowie Zarządu jak również członkowie powoływani na zasadach określonych w Statucie.
4.Na członków Rady Programowej Fundacji mogą zostać powołane
w szczególności osoby, których doświadczenie i posiadana wiedza,
a także społeczna postawa są istotne dla realizacji celów statutowych Fundacji.
5.Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego jak również organizacje społeczne, naukowe i branżowe oraz przedstawiciele administracji publicznej.
6.Członków Rady Programowej Fundacji z poza Zarządu powołuje Zarząd Fundacji na wniosek:
1.Prezesa Fundacji
2.co najmniej 3 członków Rady Programowej
3.Fundatora.
7.Powołanie członka Rady Programowej następuje uchwałą Zarządu po przeprowadzeniu głosowania jawnego.
8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez członków Rady Programowej Fundacji.
9.Przedstawiciele Fundatora oraz Członkowie Zarządu nie mogą zostać pozbawieni członkostwa w Radzie Programowej Fundacji w sposób opisany w pkt. 6
10.Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej Fundacji
11.Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji z mocy Statutu jest Prezes Fundacji, który zwołuje i przewodniczy obradom Rady Programowej Fundacji.

§ 28

1.Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2.Radę Programową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora.
3.Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji. Uchwały Rady Programowej Fundacji nie są wiążące dla Zarządu Fundacji a stanowią jedynie funkcję doradczą.

§ 29

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:
1.Składanie Radzie Fundacji propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzęi doświadczenie członków Rady Programowej Fundacji.
2.Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
3.Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów Fundacji, wyczerpania się jej środków finansowych i majątku, jeśli dalsze jej trwanie grozi upadłością lub z powodu braku kandydatów do zapewnienia minimalnych stanów osobowych organów Fundacji.
2.Uchwałę w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 jej członków.
3.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Komisja Rewizyjna Fundacji.
4.Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostaje organizacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji.

***
Statut zostaje przyjęty jednogłośnie.
***
Stan na dzień 19.11.2014

SPRAWOZDANIA

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

Media
Supercomp - Grupa IT

Projekt i wykonanie Supercomp.pl   |   Copyright 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone