Aktualności

Egzaminy państwowe w szkołach i porządne buty na motocykl. Zmiany w Rozporządzeniu w sprawie egzaminowania

Projektowane przepisy zawierają szereg zmian dostosowujących do zmian ustawowych i korygujących dotychczasowy stan prawny.


1. Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami tj. od dnia 19 stycznia 2013 r. karta motorowerowa została zastąpiona przez prawo jazdy kategorii AM. System uzyskiwania tego uprawnienia został zunifikowany z systemem uzyskiwania pozostałych kategorii prawa jazdy (szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców, badanie lekarskie, egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego), co spowodowało znaczący wzrost kosztów uzyskania tego uprawnienia. Dotychczas kartę motorowerową młodzi ludzie uzyskiwali w swojej szkole, bez obowiązkowego
szkolenia i badania po zdaniu prostego egzaminu. Kartę wydawał dyrektor szkoły nieodpłatnie. Takich kart wydawano co najmniej kilka tysięcy w skali roku. Po wejściu w życie zmiany przepisów (narzuconej dyrektywą 2006/126/WE w sprawie praw jazdy) młodzież przestała mieć możliwość uzyskania tego uprawnienia, a sam egzamin stał się bardzo trudny. W szczególności należy wskazać kłopoty z realizacją części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym (zbyt dużo zadań, i zbyt duże ryzyko ich wykonania). Mając to na uwadze, oraz wskazanie dyrektywy 2006/126/WE, że części praktycznej
egzaminu dla motorowerzystów w ogóle może nie być, w przepisach § 9, § 24, § 25 projektu rozporządzenia wprowadzono szereg zmian pozwalających na zorganizowanie egzaminu dla kategorii AM prawa jazdy przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego poza ich siedzibami np. tak jak poprzednio w szkołach do których uczęszczają kandydaci na kierowców. Wskazano także, że zadania egzaminacyjne oraz trasa egzaminacyjna będą dobierane na miejscu przez egzaminatora w zależności od infrastruktury dostępnej w miejscu egzaminowania. Dodatkowo skrócono też minimalny czas trwania części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym do 10 min. W ocenie resortu takie rozwiązanie powinno pozwolić na znacznie łatwiejszy dostęp do uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii AM i zlikwidowanie patologii polegającej na kierowaniu przez tych  młodych ludzi pojazdami bez wymaganych uprawnień.

Poprawiono także szereg przepisów dotyczących wymagań stosowanych na egzaminie państwowym w tym między innymi poprawiono przepis § 13 ust. 1 pkt 3 lit. a dotychczasowego rozporządzenia, który zawężał wymaganie dotyczące obuwia stosowanego przez motocyklistów wyłącznie do butów wiązanych nie dając możliwości przystępowania do egzaminu w butach typowo motocyklowych zapinanych na klamry czy suwak. Dokonano także korekty zadania egzaminacyjnego "Slalom Wolny" poprzez jego podzielenie na dwa zadania "Slalom wolny" i "Jazda po łukach w kształcie cyfry
8". Rozwiązanie to jest bardziej przyjazne dla osób egzaminowanych i jednocześnie daje WORD lepszą możliwość organizacji placu manewrowego.

Tyle z uzasadnienia Resortu. Cieszy nas, że rozwiązują się tak podstawowe problemy a i młodzi ludzie zyskają mozliwosć prostszego dostępu do zdobywania uprawnień. Oby tylko to uproszczenie nie niosło za sobą obniżenia kwalifikacji kandydata, który zdaje egzamin na swoje pierwsze prawo jazdy. 

 


Żółty banner 300x250
 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone