Aktualności

Uwagi do projektu Rozporządzenia o szkoleniu

 

Przygotowane uwagi powstały w ramach konsultacji, jakie odbyły się między innymi podczas konferencji, która odbyła się w dniach 28-29.02.2016.

Fundacja SOS złożyła do Ministerstwa poniższe uwagi:
 

nr.uwagi:

Zmieniany przepis

Sposób i Treść zmiany

Uzasadnienie

1

§3.1 pkt 2)

Poprzez dodanie lit.C o treści: „stanowić odrębne pomieszczenie od sali wykładowej określonej w pkt.1) „

W oparciu o liczne skargi wpływające do Biura Rzecznika Praw Kursanta, należy zwrócić uwagę, iż obecnie proponowany zapis daje szeroką możliwość o nadużyć wynikających z niejednoznacznej interpretacji organów nadzoru i dających przedsiębiorcom pole do złych praktyk. W ocenie Fundacji niezbędnym jest rozdzielenie pomieszczenia służącego do pracy biurowej – w tym obsługi administracyjnej osób szkolonych od pomieszczenia, w którym prowadzone są zajęcia teoretyczne. Popularną praktyką jest takie organizowanie infrastruktury OSK, że ustala się inne godziny pracy biura a inne prowadzenia zajęć teoretycznych, co niektórzy starostowie akceptują jako spełnianie wymagań posiadania sali wykładowej i pomieszczenia biurowego (np. biuro czynne jest w godz: 10:00 – 17:00 a zajęcia teoretyczne odbywają się od godz. 17:00 ). Z  doświadczeń Fundacji, opartych między innymi na monitoringu OSK wynika, iż przedsiębiorcy nie separują funkcji tych pomieszczeń. W praktyce podczas zajęć teoretycznych obsługiwani są klienci OSK, co przeszkadza w nauce a często ze względu na fakt, iż obsługą klientów zajmuje się instruktor – przerywa zajęcia. W ocenie Fundacji regulowany charakter prowadzenia OSK powinien zapewnić uczestnikom kursu minimum komfortu nauczania – w szczególności, że teoretyczna część egzaminu wewnętrznego jest realizowana na Sali wykładowej i łączenie funkcji tego pomieszczenia z funkcją biurową nie może mieć miejsca.

2

§3.3

„W pobliżu sali wykładowej powinna znajdować się toaleta”

Poprzez zmianę treści:
„W pobliżu sali wykładowej, tego samego budynku, powinna znajdować się toaleta”

Skargi wpływające do Rzecznika Praw Kursanta wskazują, iż nierzadko infrastruktura sanitarna OSK jest dalece odbiegająca od standardów higieny czy organizacji pomieszczeń użytkowych, przeznaczonych do przebywania ludzi. Znane są przypadki, gdzie osoby szkolone zmuszone są do „grzecznościowego” korzystania z toalety zlokalizowanej na zlokalizowanej za ulica stacji paliw, co w przypadku gdy nie są oni klientami stacji bywa wręcz upokarzające.

 

3

§6

Poprzez zmianę numeracji kolejnej i dodanie jako pkt. 2)  treści:

„Ośrodek szkolenia zawiera z osobą szkoloną umowę, zawierającą informacje o istotnych elementach szkolenia, warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem szkolenia a także wysokości tych opłat oraz wzajemnych prawach i obowiązkach stron, zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”

Wprowadzenie obowiązku zawierania umowy o szkolenie jest uzasadnione z wielu powodów:

- W związku ze znaczącym skomplikowaniem procesu szkolenia i znaczącym zróżnicowaniem ofert OSK koniecznym jest jasne i rzetelne dookreślenia praw i obowiązków zarówno osoby szkolonej jak i przedsiębiorcy.

- Znaczna większość skarg spływająca do Biura Rzecznika Praw Kursanta jest powodowana konfliktem wynikającym z trudnej do udowodnienia nieuczciwości przedsiębiorców prowadzących OSK. Niezgodność świadczonych usług z ustnie proponowaną ofertą lub wprowadzanie w błąd klientów co do minimum programu szkolenia czy też łamanie innych, podstawowych praw konsumenckich to bardzo popularne praktyki. Brak obowiązku zawierania umowy na piśmie stanowił ważny punkt dyskusji podczas konferencji „Bezpieczny Kursant OSK” a ich zawieranie w formie pisemnej rekomenduje również Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

- Dzięki wdrożeniu obowiązkowej umowy możliwe będzie kontrolowanie przez UOKIK przestrzeganie prawa, w szczególności czy wzorce umów nie zawierają klauzul abuzywnych.

- Regulowany charakter działalności przedsiębiorców prowadzących OSK może być również w tym zakresie unormowany dla dobra społecznego. Podobnie w Art. 160a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zobligowano wszystkie uczelnie wyższe - zarówno publiczne jak i niepubliczne – do zawierania umów ze studentami na piśmie, pod rygorem nieważności.

4

§6.7

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2 i 3, mogą być prowadzone w odpowiadającej im postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt lub wydruk całości lub części zapisanych danych w Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie potwierdza swoje wpisy bezpiecznym podpisem elektronicznym , a instruktor, wykładowca lub osoba szkolona - podpisem elektronicznym lub unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

Poprzez zmianę treści i dodanie słów:

 

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 5, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4 pkt 2 i 3, mogą być prowadzone w odpowiadającej im postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym umożliwiającym niezwłoczny odczyt w każdym miejscu prowadzenia szkolenia lub wydruk całości lub części zapisanych danych Kierownik podmiotu prowadzącego szkolenie potwierdza swoje wpisy bezpiecznym podpisem elektronicznym , a instruktor, wykładowca lub osoba szkolona - podpisem elektronicznym lub unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

Doprecyzowanie treści ma na celu uniemożliwienie prowadzenia szkoleń – w szczególności szkoleń uzupełniających – poza rejestrem. Z dotychczasowego brzmienia tego zapisu nie wynika wprost możliwość dokonania sprawdzenia podczas kontroli drogowej, czy w chwili zatrzymania do kontroli odbywa się szkolenie, jaki jest jego charakter oraz czy osoba szkolona odbyła wymaganą część teoretyczną. Dziś, gdy znaczna większość OSK prowadzi dokumentację szkoleniową w formie papierowej badania Fundacji dowiodły, iż blisko 63% szkoleń uzupełniających prowadzonych jest poza rejestrem, co stawia osobę szkoloną w stanie nieświadomego a bezprawnego prowadzenia pojazdu i braku ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku gdy wraz z rozwojem technologii OSK będą przechodziły na elektroniczny system prowadzenia dokumentacji, bez doprecyzowania przepisu jak w propozycji, nie będzie możliwa weryfikacja legalności szkolenia  trakcie kontroli drogowej.

5

[§7.4 pkt.1) prowadził część praktyczną szkolenia dodatkowego

Korekta redakcyjna:

„prowadził część praktyczną szkolenia uzupełniającego”

Prawdopodobnie błąd redakcyjny. Rozporządzenie nie definiuje pojęcia szkolenie dodatkowe a jedynie podstawowe i uzupełniające

6

§ 8.1 pkt 1)

w momencie  rozpoczynania  zajęć  poprzez  wpisanie daty  i  godziny  rozpoczęcia szkolenia oraz nr instruktora lub wykładowcy prowadzącego zajęcia.

Poprzez dodanie treści:

„w momencie  rozpoczynania  zajęć  poprzez  wpisanie daty  i  godziny  rozpoczęcia szkolenia oraz nr instruktora lub wykładowcy prowadzącego zajęcia oraz w przypadku szkolenia praktycznego numeru rejestracyjnego pojazdu i przyczepy, odpowiednio do kategorii szkolenia.”

Zmiana wymaga korekty treści Załącznika nr 3

Konieczność odnotowania numeru rejestracyjnego pojazdu szkoleniowego jest determinowana możliwością nadzoru nad realizowaniem szkoleń pojazdami podlegającymi nadzorowi starosty.

Ponadto brak zapisu dotyczącego numeru rejestracyjnego pojazdu uniemożliwi kontrolę rodzaju pojazdu, na którym prowadzono szkolenie kat A i A2 w zakresie prawa do szkolenia pojazdami przeznaczonymi do szkolenia w niższych kategoriach. Wprowadzenie obowiązku zapisu numeru rejestracyjnego do Karty przeprowadzonych zajęć utrudni również nieuczciwe praktyki rozpisywania szkoleń praktycznych bez ich faktycznego przeprowadzenia o jakich donoszą kursanci realizujący szkolenia w ramach kursów dotowanych z pieniędzy publicznych.

7

§9. 3 pkt 2) lit. A

A2,A – przez pierwsze 50% godzin zajęć mogą być prowadzone przy użyciu motocykli spełniających wymagania dla niższych kategorii prawa jazdy.

 

A2, A – zajęcia – z wyjątkiem egzaminu wewnętrznego - mogą być prowadzone przy użyciu motocykli spełniających wymagania dla niższych kategorii prawa jazdy.

W opinii ekspertów Fundacji SOS specyfika prowadzenia szkolenia motocyklowego, szczególnie w przedmiocie wykonywania zadań egzaminacyjnych może wymagać wykorzystania pojazdów o mniejszych gabarytach na każdym etapie szkolenia. Użycie lżejszego motocykla może pozwolić osobie szkolonej na wstępne wyćwiczenie technik prowadzenia pojazdu. Zastosowanie jednak terminu „spełniających wymagania dla niższych kategorii praw jazdy” biorąc pod uwagę warunki techniczne motocykli przeznaczonych do nauki jazdy powoduje, iż z użycia wyłączone będą popularne motocykle (np.: ybr-250, cbf-250, GS-500.) Dzięki wprowadzeniu proponowanego przez Fundację SOS zapisu, instruktor będzie miał możliwość „stopniować” trudność szkolenia i co pozwoli na dopasowanie wielkości i mocy pojazdu do umiejętności kursanta na każdym etapie kursu – aż do bezpiecznego osiągnięcia umiejętności.
Regulacja wymagająca użycia podczas egzaminu wewnętrznego pojazdu właściwego dla danej kategorii prawa jazdy jest w ocenie Fundacji SOS wystarczająca dla zapewnienia należytego przygotowania kandydata do egzaminu. Wprowadzanie pięćdziesięcioprocentowego limitu nie jest konieczne a wręcz jest niemożliwe - gdyż biorąc pod uwagę, iż szkolenie podstawowe kończy się z chwilą złożenia przez osobę szkoloną egzaminu wewnętrznego z wynikiem pozytywnym, nie jest możliwe określenie w którym momencie upływa 50% szkolenia.

8

§12

 

Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia podstawowego  w ruchu drogowym w pojeździe mogą być prowadzone przez instruktora wyłącznie z 1 osobą szkoloną w obecności…

Poprzez zmianę treści:

 

„Zajęcia w zakresie części praktycznej szkolenia podstawowego i uzupełniającego w pojeździe mogą być prowadzone przez instruktora wyłącznie z 1 osobą szkoloną w obecności…

Brak doprecyzowania otwiera przedsiębiorcom możliwość do nadużyć w trakcie szkoleń uzupełniających oraz wszystkich zajęć na placu manewrowym.

9

§ 13.

Instruktor prowadzący szkolenie potwierdza w karcie przeprowadzonych zajęć zaliczenie egzaminu wewnętrznego, a jeżeli go nie przeprowadzał, podpisuje się na karcie przeprowadzonych zajęć obok instruktora lub wykładowcy przeprowadzającego ten egzamin.

§ 13.

Instruktor Prowadzący potwierdza w karcie przeprowadzonych zajęć zaliczenie egzaminu wewnętrznego, a jeżeli go nie przeprowadzał, podpisuje się na karcie przeprowadzonych zajęć obok instruktora lub wykładowcy przeprowadzającego ten egzamin.

Korekta językowa.

10

§ 16. 1.

Określić wzór Zaświadczenia

Projekt nie zawiera wzoru Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

11

§ 16. 1. Pkt 7)

numer instruktora, który prowadził szkolenie;

7)        

numer instruktora Prowadzącego,

Należy doprecyzować osobę, która za przebieg i wynik szkolenia odpowiada i to jej dane powinny widnieć w informacjach podsumowujących proces szkolenia w przeciwnym razie prezentowane przez niektóre starostwa informacje o zdawalności poszczególnych instruktorów nie są miarodajne.

12

§ 17.

Poprzez dodanie pkt. 7) o treści:

„ numer zaświadczenia, o którym mowa w §16.1 „

Brak zapisu stanowi niekonsekwencję wobec zaproponowanego wzoru Książki ewidencji osób szkolonych, w którym widnieje kolumna „Numer Zaświadczenia”

13

§ 18. 2

Karty przeprowadzonych zajęć osób wpisanych do książki ewidencji osób szkolonych oraz kopie kart osób, które nie kontynuują szkolenia, przechowuje się przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu karty i ich kopie podlegają zniszczeniu.

§ 18. 2

Karty przeprowadzonych zajęć osób wpisanych do książki ewidencji osób szkolonych podlegają zwróceniu do OSK przez osoby szkolone niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Karty te oraz kopie kart osób, które nie kontynuują szkolenia, wraz z kopiami arkuszy przeprowadzonych egzaminów wewnętrznych przechowuje się przez okres 24 miesięcy od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu. Po upływie tego okresu karty i ich kopie oraz arkusze podlegają zniszczeniu.

Przepis powinien doprecyzować fakt konieczności złożenia przez osobę szkoloną Karty przeprowadzonych zajęć do archiwizacji w OSK. Częstym problemem dla organów kontroli jest brak możliwości weryfikacji Kart przeprowadzonych zajęć tłumaczona przez przedsiębiorcę faktem niezwrócenia jej po szkoleniu.

Organ kontroli powinien mieć możliwość weryfikacji Arkusza przebiegu egzaminu, zatem koniecznym jest doprecyzowanie z przepisie konieczności jego archiwizacji.

14

§18.3
Przed zniszczeniem karty lub kopii karty, liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie części teoretycznej lub praktycznej szkolenia wpisuje się odpowiednio do książki ewidencji osób szkolonych.

Usunięcie pkt. 3

Zapis stanowi niekonsekwencję wobec §17, który stanowi, iż liczbę godzin wpisuje się do Książki ewidencji osób szklonych wykonuje się po zakończeniu szkolenia. Propozycja §18.3 wskazuje iż zapisu w Książce dokonuje się niemal dwa lata później. Wprowadza to niejasność interpretacyjną. Dokonanie wpisu ilości godzin szkolenia – w szczególności w zakresie szkolenia uzupełniającego – do Książki ewidencji osób szkolonych oraz zarchiwizowanie Karty przeprowadzonych zajęć utrudni nieuczciwym przedsiębiorcom wykorzystywanie niezakończonych dokumentów do prowadzenia większej ilości – nieewidencjonowanych szkoleń – w szczególności po dłuższej przerwie. 

15

§21.3
2.          W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzony w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

Poprawka redakcyjna:

„W trakcie części praktycznej egzaminu wewnętrznego instruktor wypełnia arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego i wyszczególnia w nim błędy popełnione przez osobę szkoloną; arkusz może być sporządzany w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, przy czym wynik egzaminu wewnętrznego instruktor potwierdza podpisem elektronicznym albo unikalnym identyfikatorem i hasłem nadanymi w tym systemie.

Należy dokonać korekty słowa sporządzony na słowo sporządzany dla zachowania czasu wypełniania arkusza w trakcie egzaminu.

16

§21.6
Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują instruktor przeprowadzający egzamin, instruktor, który prowadził szkolenie, i osoba szkolona.

Poprzez zmianę treści na:

„ Arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu wewnętrznego podpisują: instruktor przeprowadzający egzamin, Instruktor Prowadzący, i osoba szkolona

Doprecyzowanie wykazu osób składających podpis na arkuszu egzaminacyjnym jest konieczny ze względu na fakt, iż w obecnym stanie niektóre starostwa powiatowe wymagają, aby na arkuszu przebiegu egzaminu podpis składali wszyscy instruktorzy, którzy prowadzili nie tylko egzamin ale i szkolenie danego kandydata, co niekiedy powoduje, iż arkusz musi podpisać wiele osób, co nie ma uzasadnienia merytorycznego.

17

Załącznik nr 1


II. Szczegółowy program szkolenia praktycznego na placu manewrowym i w ruchu drogowym
Dział 2 Temat 2.11

Parkowanie prostopadłe

Poprzez zmianę treści na:

„Parkowanie prostopadłe: wjazd przodem wyjazd tyłem oraz wjazd tyłem wyjazd przodem.

Parkowanie prostopadłe, jest jednym z najpopularniejszych sposobów postoju pojazdów ale sposób wykonania tego manewru może być dwojaki – wjazd przodem, wyjazd tyłem analogicznie do zadania egzaminacyjnego. Celowym jest doprecyzowanie programu szkolenia aby kandydaci byli szkoleni w obu sposobach.

18

Załącznik nr 3

 

Wzór karty przeprowadzonych zajęć stosowanej na kursie dla kandydatów na kierowców lub motorniczych

Poprzez zmianę treści Karty,

- wprowadzenie miejsca na numer rejestracyjny pojazdu

- zmianę głównych elementów programu szkolenia (zróżnicowanie Kart dla poszczególnych kategorii głównych: A, B C i D)

Karta przeprowadzonych zajęć stanowić powinna nie tylko dokument potwierdzający fakt spędzenia czasu na szkoleniu ale również możliwie szeroką informację o przeprowadzonych i koniecznych do przeprowadzenia elementach szkolenia a także ocenę poziomu umiejętności nabytych przez kandydata. Z punktu widzenia dydaktyki szkolenia informacja o etapie merytorycznym kursu w jakim znajduje się osoba szkolona jest istotna nie tylko dla samego kursanta, ale również jego rodziców, którzy częstokroć finansują szkolenia a w przypadku kandydatów niepełnoletnich, mają prawo do informacji o przebiegu tego szkolenia.

Fundacja SOS sugeruje przeprowadzenie szerokiej konsultacji merytorycznej w zakresie andragogiki i metodologii kształcenia oraz przygotowanie wzoru Kart przeprowadzonych zajęć, zawierających główne tematy szkolenia dla każdej z głównych kategorii Prawa jazdy (A, B, C, D). Tak opracowana Karta przeprowadzonych zajęć stanowić też będzie wsparcie dla instruktora, który kontynuuje szkolenie przerwane prowadzone przez innego instruktora lub po zmienionym OSK a także pozwoli na dokonanie jakiejkolwiek kontroli wykonania obowiązkowego szkolenia na drogach o podwyższonej prędkości.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone