Aktualności

UWAGA! Szkolenie odbywa się normalnie!

Od samego rana docierają do Fundacji informacje o wstrzymaniu szkoleń w OSK, problemach z wydawaniem PKK czy rozpoczynaniem nowych kursów. Informujemy, iż problemy te nie mają uzasadnienia w oczach przedstawicieli resortu i nie powinny mieć miejsca. 

Poniżej przestawiamy informację przesłaną do Fundacji SOS, która powinna rozwiać wszelkie wątpliwości:

 

 

 

 

Nie ma przeszkód w szkoleniu kandydatów na kierowców

 

Dwa z czterech rozporządzeń, regulujących zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, które wygasły o północy 24 lutego 2016 r. zostały już opublikowane - Można egzaminować na prawo jazdy  http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1796949-p_1.htm

 

Dobiegają końca prace nad dwoma pozostałymi:

- w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

- ws. sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego OSK

 

Podstawą prawną szkolenia dla kandydatów na kierowców są bezpośrednio przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Wskazują one zakres, także tematyczny i sposób prowadzenia szkolenia dla kandydatów na kierowców. Określają także, kto może prowadzić szkolenia oraz gdzie takie szkolenia mogą być prowadzone. Rolą przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, nad którym kończą się prace, jest jedynie doprecyzowanie programu szkolenia, w tym zajęć teoretycznych i praktycznych, a także procedur postępowania OSK  w trakcie szkolenia.

W obecnej sytuacji wszystkie rozpoczęte szkolenia mogą być kontynuowane, a nowe mogą być rozpoczynane. Mając na względzie przepisy ustawowe, nie ma podstawy do twierdzenia, że ważność rozpoczętych, czy prowadzonych teraz szkoleń może być zakwestionowana. Procedura wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, a w szczególności uzupełniania i wydawania profilu kandydata na kierowcę (który stanowi  elektroniczny wzór  zaświadczenia o ukończeniu szkolenia) jest opisana i wdrożona przez przepisy rozporządzenia ws. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Z tych przepisów wynika jednoznacznie, gdzie powinien być wpisany wynik szkolenia przeprowadzonego w ośrodku szkolenia kierowców. Nie może być zatem mowy o braku podstawy do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Do szkolenia należy wykorzystywać pojazdy, które są  przystosowane do nauki jazdy (wymagania są ujęte w ustawy o kierujących pojazdami), dla których szczegółowe warunki określa § 43 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów.

Rozporządzenie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami jest w ostatniej fazie procesu legislacyjnego. Do RCL zostało skierowane pismo z prośbą o zwolnienie rozporządzenia z komisji prawniczej, następnie zostanie ono skierowane do podpisu MIB oraz MSWiA i MON.

Prowadzone obecnie szkolenia, rozpoczynane szkolenia oraz kończone szkolenia są ważne i nie będą mogły być uznane za przeprowadzone niezgodnie z przepisami. Nie ma także podstaw  do kwestionowania wystawionych zaświadczeń (uzupełniony elektronicznie profil kandydata na kierowcę).

Organizacje społeczne zrzeszające OSK i instruktorów biorą udział w pracach nad projektem (m.in. w ramach konsultacji publicznych), posiadają pełną wiedzę na temat jego zakresu, a także etapu prac nad nim. 

 

Rozporządzenie ws. sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców (…) jest już zwolnione z rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą RCL. Oczekuje na podpis Ministra. Rozporządzenie zostanie podpisane i wydane razem z rozporządzeniem w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Każdy OSK rozpoczynający działalność gospodarczą ma nadawany indywidualny numer, który jest stosowany jako wyróżnik przedsiębiorców. Ten numer nadaje Starosta wpisując przedsiębiorcę do ewidencji działalności regulowanej.

Opóźnienie wejścia w życie tego rozporządzenia nie ma wpływu na możliwość prowadzenia szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. 

 

Projekt rozporządzenia w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców  jest dostępny na stronie RCL:  http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281250

 

 

Tomasz Piętka

 

Główny Specjalista

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Departament Transportu Drogowego

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone