Aktualności

Egzaminator nie musi przerwać egzaminu, ale...

     20 września 2016 Minister Infrastruktury i Budownictwa wydał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

W jego treści zawarto między innymi zmianę zapisu tytułu tabeli nr 1 załącznika nr 2. do rozporządzenia, która opiera się na zmianie słowa „skutkujące” na słowo „mogące skutkować” nadając mu pełnie brzmienie: „Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego”. Tabela ta zawiera zdarzenia, które dotychczas powodowały bezwarunkowe przerwanie egzaminu, czyli jego bezzwłoczne zakończenie i uniemożliwienie dalszego prowadzenia pojazdu przez kandydata. W praktyce gdy doszło do sytuacji zawartej w tabeli egzaminator wydawał kandydatowi polecenie do zatrzymania pojazdu w miejscu umożliwiającym bezpieczną zmianę za kierownicą i odprowadzał pojazd egzaminacyjny do ośrodka a kandydat mógł na miejscu pasażera powrócić do miejsca rozpoczęcia egzaminu lub pożegnać się z egzaminatorem w miejscu zatrzymania. 

     Po zmianie przepisu nastąpiła sytuacja, w której egzaminator w oparciu o dotychczasowy przebieg egzaminu czyli po zapoznaniu się z umiejętnościami kandydata, jego postawa za kierownicą, sprawnością jazdy i zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu ma prawo nie przerywać egzaminu, jeżeli zdarzenie określone w tabeli nie spowodowało bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia uczestników ruchu.

     Niemniej jednak doniesienia medialne zawierają istotny błąd merytoryczny, wprowadzający kandydatów w niezrozumienie zasad egzaminowania. Nieprzerwanie egzaminu to nie jest druga szansa dla kandydata, jak możemy usłyszeć czy przeczytać w mediach. Fakt, iż egzaminator uzna, że kandydat kieruje w sposób na tyle bezpieczny, aby kontynuować jazdę nie oznacza, że nie ogłasza wyniku negatywnego tego egzaminu. Wynik egzaminu będzie negatywny. Do wystawienia wyniku negatywnego obliguje egzaminatora wprost  §28 ust. 1. pkt 2 lit.b przedmiotowego Rozporządzenia:

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu państwowego, jeżeli:

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b.

Cytowany przepis stanowi:

§ 16. 1. Egzaminator:

1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy (o kierujących pojazdami. Przyp.autora), w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;


Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05 stycznia 2011 roku
Art. 52. 2. Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

 

     Czytając zatem § 28 niema wątpliwości, iż wynik egzaminu musi być negatywny, a jedynie decyzja kontynuowania egzaminu (z wynikiem negatywnym) aż do zrealizowania całego programu egzaminu pozostaje w gestii egzaminatora.

     To dobra korekta prawa, która pozwala kandydatowi na dalszą jazdę egzaminacyjną i wykonanie pod oceniającym okiem egzaminatora kolejnych zadań. Kandydat może oczywiście zdecydować o tym, że chce przerwać egzamin, skoro i tak ma już wynik negatywny (co egzaminator zwykle proponuje – szczególnie widząc nadmierny stres kandydata), ale taka postawa nie jest rozsądna.

     Kontynuowanie egzaminu to wspaniały czas na naukę, poznanie dalszego przebiegu wydarzeń, wykonanie zadań a być może nawet okazja do usłyszenia od egzaminatora jakiejś cennej uwagi dotyczącej sposobu ich wykonywania. Warto również zwrócić uwagę, iż kandydat wniósł już stosunkowo wysoką opłatę za cały egzamin, trwający zwykle ok 45 min. a zakończenie go przerwaniem na samym początku stanowi sporą stratę. Dotychczasowe rozwiązanie wydawało się być niesprawiedliwym i nieuzasadnionym uzyskaniem dochodu przez ośrodek egzaminowania przy znaczącym zmniejszeniu kosztu realizacji tego egzaminu, a po zmianie takie „krótkie” egzaminy będą mogły zdarzać się rzadziej.

Sugerujemy zatem kontynuowanie egzaminu do samego końca. Skoro zapłacone, to warto skorzystać z tej „lekcji”. 

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone