Aktualności

Spowodujesz wypadek i zdasz egzamin? - problem się rozwija.

 

 

 

Poniżej przedstawiamy treść pisma, skierowanego do resortu:

 

Szczecin 2016-11-16

Podsekretarz Stanu Jerzy Szmit

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

                                           

Szanowny Panie Ministrze, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 września 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, oraz pojawiających się w przestrzeni publicznej różnych interpretacji wprowadzonych zmian zwracam się do Pana Ministra o wyjaśnienie obowiązujących po zmianie przepisu zasad egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie:

            - ogłoszenia wyniku negatywnego w przypadku popełnienia przez kandydata czynu określonego w Tabeli nr 1 załącznika nr 2 rozporządzenia.

W przekazach medialnych ale również na stronie www resortu pojawiła się informacja jakoby popełnienie błędu z tabeli nr 1 pozwalało na ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym.

W naszej ocenie po nowelizacji rozporządzenia popełnienie czynu z tabeli nr 1 w rzeczywistości pozwala na dokonanie przez egzaminatora oceny, na ile zachowanie kandydata stanowi takie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, i można lub nie ma możliwości dalszego prowadzenia przez kandydata pojazdu i podjęcie decyzji o przerwaniu bądź kontynuowaniu egzaminu, jednak zgodnie z delegacją §28 pkt 1 ust.2 lit.b Rozporządzenia osoba egzaminowana otrzymuje wynik negatywny.

Zmiana tytułu tabeli nr 1 wprowadza zmianę jedynie w zakresie kontynuowania egzaminu jednak nie wprowadza zmiany w zakresie negatywnego wyniku tego egzaminu, który zgodnie z §28 powinien zostać ogłoszony.

 

Rozważając dalej ratio legis wprowadzenie tabeli nr 1 należy zauważyć, iż zasady oceny egzaminu dają egzaminatorowi dwa narzędzia  oceny umiejętności kandydata:

- arkusz przebiegu egzaminu, w którym określono zastaw zadań i zachowań kandydata, podlegających ocenie przez egzaminatora, a których znaczenie dla bezpieczeństwa
i prawidłowości prowadzenia pojazdów jest mniejsza, co pozwala kandydatowi na popełnienie po jednym z błędzie w każdej pozycji i po poprawnym wykonaniu za drugim razem otrzymanie wyniku pozytywnego

oraz

- tabelę nr 1, w której określono bardzo poważne naruszenia zasad ruchu, które są na tyle istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, że wykluczają możliwość otrzymania wyniku pozytywnego a co za tym idzie uprawnień do samodzielnego prowadzenia pojazdu. Lwia większość z opisanych w tabeli zdarzeń stanowi wykroczenie drogowe – w tym również wykroczenia zagrożone najwyższą możliwą wysokością grzywny oraz ilością punktów karnych.

Mając powyższe na uwadze, wydaje się być dalece nieuzasadnianym uznanie, że kandydat który np. nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, nie zastosował się do czerwonego sygnału świetlnego, spowodował z własnej winy wypadek drogowy mógł otrzymać prawo do samodzielnego prowadzenia pojazdów. Take stawianie sprawy jest wysoce niewychowawcze. Oczywiście egzaminator, jako bardzo doświadczony ekspert ruchu drogowego powinien mieć możliwość samodzielnej i niezależnej oceny kompetencji kandydata, jednak stanowione prawo musi dawać obywatelowi pewność, stabilność oraz czytelność zasad jego stosowania. Również kandydat na kierowcę, który realizuje kurs nauki jazdy musi otrzymać jasny i konkretny sygnał, iż dane zachowania są niedozwolone. Przypominam, iż zasady przeprowadzanie egzaminu państwowego stanowią determinantę prawną do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego a więc i całego przebiegu szkolenia. Z dydaktycznego punktu widzenia samo przyzwolenie na otrzymanie wyniku pozytywnego po popełnieniu rażącego wykroczenia w ruchu drogowym, jakie wprowadza nowelizacja rozporządzenia, stanowi działanie o bardzo złym wpływie na postrzeganie porządku prawnego, poszanowania aktów prawnych i zasad wychowawczych prawa.

 

Egzaminator w rzeczywistości powinien mieć możliwość obiektywnej oceny niektórych zdarzeń określonych w tabeli np. poz.9.7, 13 czy 17 gdyż okoliczności tych zdarzeń mogą być trudne nawet dla doświadczonych kierowców. Trudno jest jednak uzasadnić pozostałe zachowania.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o ustosunkowanie się do prezentowanego stanowiska a także udzielenie jasnej i czytelnej odpowiedzi na pytania:

- Jaki był cel dokonania przedmiotowej zmiany przepisu?

- czy popełnienie czynów określonych w Tabeli nr 1 obliguje czy nie obliguje egzaminatora do ogłoszenia oceny negatywnej składanego egzaminu?

 

Uregulowanie tego problemu ma istotne znaczenie zarówno dla kandydatów na kierowców, instruktorów jak i samych egzaminatorów oraz zasad jakimi kierować się powinno Państwo w stanowieniu prawa.

 

***

 

Gdy tylko otrzymamy odpowiedź, zamieścimy ją na portalu.

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone