Aktualności

Jak pobrać PKK na szkolenie Uzupełniające?

Wraz z wejściem w życie nowego Rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców znów pojawiły się głosy „kolejny bubel prawny”, „no jak pobrać PKK skoro WORD go ma?”, „jak zwykle bałagan w resorcie”. Głosy te jednak są wynikiem braku wiedzy o faktach, które spieszymy wyjaśnić.

Zacznijmy od przepisów:

§ 6. 1. Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia kierowców, jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo szkołę o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę umieszczonym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy.

2. Ośrodek szkolenia kierowców przed przyjęciem na szkolenie podstawowe lub szkolenie uzupełniające:

1) sprawdza, czy osoba szkolona spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy;

2) pobiera na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, oraz na podstawie numeru PESEL osoby szkolonej albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, informacje i dane zawarte w profilu kandydata na kierowcę udostępnionym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 16a ustawy;

 

Po co to robić?

W przypadku szkolenia podstawowego sprawa jest oczywista i praktykowana już od ponad 2 lat: OSK pobiera na czas szkolenia profil PKK w celu dokonana w nim wpisu o fakcie odbycia tego szkolenia. Modyfikuje (a właściwie zgodnie z nomenklaturą - aktualizuje) treść profilu o dane dotyczące przeprowadzonego kursu.

Jeżeli jednak chodzi o szkolenie uzupełniające celem wykonania czynności określonej w przytaczanym przepisie nie jest wpisanie do profilu PKK informacji o ilości przeprowadzonych godzin zajęć uzupełniających. Celem jest ustalenie przez OSK ponad wszelką wątpliwość, czy kandydat jest uprawniony do odbycia tego szkolenia. Może się bowiem zdarzyć, że kursant będzie chciał wykupić usługę szkoleniową choć nie ma takiego prawa:

  • Nie ukończył szkolenia podstawowego (a tego OSK nie będzie wiedziało, jeżeli kandydat nie odbywał szkolenia w tym OSK)
  • Został na niego nałożony zakaz prowadzenia pojazdów (np. w wyniku prowadzenia pojazdu bez uprawnień)
  • Straciło ważność orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów

Konieczność weryfikacji danych o kursancie zachodzi również dlatego, aby ustalić, czy dany kandydat ma jakieś ograniczenia zdrowotne wymagające od instruktora specjalnej uwagi (konieczność jazdy w okularach, dostosowanie pojazdu do schorzenia itp.)

Jak to zrobić?

Kandydat zgłaszając się do ośrodka egzaminowania w celu zaplanowania egzaminu państwowego podobnie jak w OSK informuje WORD o numerze profilu PKK. WORD „pobiera” z systemu profil co powoduje, że niemożliwe jest ponowne nadpisanie jego treści przez inne podmioty (podobnie jak to się dzieje podczas podstawowego szkolenia kandydata w OSK) jednak każdy ośrodek szkolenia kierowców na podstawie numeru PKK oraz numeru PESEL nadal ma możliwość wglądu w profil kursanta w tzw.: „trybie podglądu”.

Przyjmując kandydata na szkolenie uzupełniające wykonujemy taką samą czynność jak przy szkoleniu podstawowym czyli pobranie PKK.

W przypadku gdy ośrodek egzaminowania zablokował już profil (kursant zaplanował egzamin) po wyszukaniu osoby system pokaże dane osobowe kandydata oraz wyświetli przycisk „Pobierz PKK w trybie podglądu”.

Po jego wciśnięciu wyświetli się cały profil kandydata a w tym informacje o zakazach prowadzenia i ograniczeniach zdrowotnych.

Czy to w ogóle potrzebne?

Niestety wiele ośrodków szkolenia kierowców a czasem samych instruktorów – bez wiedzy kierownika OSK – świadczy usługi szkoleniowe bez spełnienia wymogów nakazanych w Art.6 cytowanego wyżej rozporządzenia. Dzieje się tak gdyż chcą oni osiągnąć dodatkowy, nieopodatkowany a w przypadku samych instruktorów osobisty zysk. Praktyka ta nie jest w branży żadnym zaskoczeniem, jednak świadomość skutków tego działania jest zupełnie w środowisku instruktorów i przedsiębiorców nie znana. A są one niezwykle poważne:

Przyjęcie kandydata na szkolenie bez rejestracji (brak wpisu do Książki ewidencji osób szkolonych i wydania Karty przeprowadzonych zajęć) w pierwszej kolejności sprowadza ryzyko ukarania na podstawie Art. 96 § 1 pkt 2) Kodeksu wykroczeń. Również Kierownik OSK kierując do szkolenia taką osobę podlega karze określonej w §2 tego przepisu.

Ale to nie koniec problemów – to dopiero początek znacznie poważniejszych kłopotów zarówno dla kandydata jak i ośrodka szkolenia.

Otóż w przypadku zdarzenia drogowego osoba szkolona, która nie została zarejestrowana zgodnie z Art.6 rozporządzenia o szkoleniu w myśl Art.3 ust.1 pkt 2  Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami nie jest kierującym z co za tym idzie nie posiada ochrony wynikającej z faktu zawarcia przez właściciela pojazdu obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej OC i podobnie jak to się dzieje na przykład w przypadku sprawcy będącego pod wpływem alkoholu zakład ubezpieczeń będzie domagał się od kursanta (lub instruktora, w zależności od winy orzeczonej przez sąd – o czym piszemy TU) zwrotu wszelkich kosztów poniesionych z tytułu wypłaty odszkodowania.  I nie ma absolutnie znaczenia, czy jazda że jazda taka była prowadzona przez uprawnionego instruktora, pojazdem przystosowanym do nauki jazdy i zarejestrowanym w starostwie. Szkolenie takie niema prawa mieć miejsca. Oczywiście w przypadku, gdy kandydat nie wiedział lub nie zgadzał się o tym, że OSK zaniechało rejestracji tego szkolenia będzie on uprawniony do wystąpienia z regresem o zwrot poniesionych kosztów właśnie od właściciela OSK, który dopuścił do „nielegalnego” szkolenia lub samego instruktora, który usługę taką świadczył bez wiedzy przedsiębiorcy.

O szczegółach przeczytać można w przygotowanym w ramach projektu Raporcie Fundacji SOS.
 

 

 
                          
 

Europejska Karta
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projekty fundacji

Projekty fundacji

Media

 Media

|   Copyright 2020 Wszystkie prawa zastrzeżone